user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
پوستر همایش
کارگاه های آموزشی

پیام دبیر علمی دانشجویی همایش: دکتر خالد دودمان
1396/03/20

امروزه به دليل گذر اپيدميولوژيك يعني جايگزيني بيماري هاي غيرواگير به جاي بيماري هاي واگير به خاطر كنترل عوامل بيولوژيك از يك طرف و نقش رفتارهاي ناهنجار بهداشتي و سبك زندگي و شيوه هاي تغذيه در افزايش ميزان بيماري هاي غيرواگيردار از طرف ديگر، لزوم تغيير نگرش در مراقبت و بهداشت را با هدف حفظ و ارتقاي سلامتي ايجاب مي كند. با توجه به موارد ذكر شده نقش بي تحركي  به عنوان يكي از عوامل اصلي در شيوع بيماري ها و بروز مرگ، حائز اهميت مي باشد. با توجه به اينكه فعاليت جسمانی مناسب مي تواند تاثير مهمي در پيشگيري از بروز بيماري ها، عوارض آنها و نهايتاً مرگ و مير ناشي از آنها داشته باشد، لذا  تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته است، شاید کمتر شاخه ای از علم را بتوان یافت که دامنه نفوذ و فعالیت آن، چه از منظر تخصصی و چه غیر تخصصی، تمام گروههای سنی از بدو تولد تا کهنسالی را در بر بگیرد. هرچند ممکن است برخی افراد نسبت به علمی و تخصصی بودن این رشته تردید داشته باشند، اما واقعیت این است که تربیت بدنی چه در بُعد آموزشی و چه در بُعد بهداشت فردی و اجتماعی حائز اهمیت است ومعتقدیم که تربیت بدنی رشته نیست بلکه یک شاخه جدا ومستقل از دیگر شاخه های علمی است . خداوند منان را شاکریم که توانستیم با تلاش و کوشش جمعی، اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزش و سلامت را در استان شهیدپرور و پرافتخار خوزستان برگزار خواهد گردید، راه اندازی کنیم. امیدواریم با این اقدام، خدمتی شایسته به جامعه علمی در حوزه های تربیت بدنی و علوم ورزشی و سلامت کرده باشیم. در انتها لازم است اشاره ی کنیم به نسل جوان ما که شایسته حمایت و پشتیبانی است ،برهمین اساس از همه مسئولان و تلاشگران، نهاد ها و سازمان هایی که به یاریمان برخواستند سپاسگزاری می کنیم.