user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
پوستر همایش
کارگاه های آموزشی

پیوستن افتخار آمیز استاد برجسته کشوری جناب آقای دکتر منصور صاحب الزمانی (استاد تمام و ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان) به کمیته علمی همایش
1396/03/25

پیوستن افتخار آمیز استاد برجسته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران جناب آقای دکتر منصور صاحب الزمانی (استاد تمام و ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان) به کمیته علمی اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت