user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
پوستر همایش
کارگاه های آموزشی

پیوستن افتخار آمیز دکتر مسعود نیکبخت (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) به عنوان کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
1396/05/18

پیوستن افتخار آمیز دکتر مسعود نیکبخت (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) به عنوان کمیته علمی و هیات داوران اولین همایش ملی دستاوردهای  علوم ورزشی و سلامت