user-controlpanel

reviewers-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
پوستر همایش
کارگاه های آموزشی

پیوستن دکتر مهدی مقرنسی به اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
1396/05/18

دکتر مهدی مقرنسی: دانشیار دانشگاه بیرجند،  هیئت تحریریه دوفصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش و عضو هیئت علمی اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت

حضور استاد برجسته کشوری جناب آقای دکتر مهدی مقرنسی (دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند) در اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت  جای بسی خرسندی است. حضور ایشان و سایر اساتید برجسته کشوری  از افتخارات بزرگ این همایش می باشد. امید است با استفاده از نظرات علمی و سازنده اساتید برجسته کشوری  کیفیت علمی همایش را بالا ببریم.

دبیرخانه همایش و اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش حضور دکتر مهدی مقرنسی به اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت را خیر مقدم عرض می نماید.